Vedtægter

 Country-Musikkens Venner, Vamdrup

 VEDTÆGTER

for

COUNTRY MUSIKKENS VENNER, VAMDRUP

Stiftet den 21. august 1991

Vamdrup, den 21. august 2004

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og tilhørssted

Foreningens navn er: Country-Musikkens Venner, Vamdrup.

Tilhørssted er Vamdrup.

§2 Formål

  1. Foreningens formål er at udbrede forståelsen af og kendskabet til countrymusikkens kunst.
  2. Foreningens midler kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

§ 3 Medlemskreds

Foreningen kan optage enhver person over 14 år, der måtte ønske medlemskab.
Kun medlemmer af CMV og samarbejdende countryklubber kan deltage i foreningens arrangementer til speciel medlemspris.

Et årligt medlemskab går fra l.september til 31.august.

§ 4 Eksklusion

Foreningens bestyrelse kan, når det konstateres at et eller flere medlemmer udviser illoyal eller foreningsskadelig adfærd, ekskludere den/de pågældende med omgående virkning.

En sådan eksklusion skal altid være skriftlig og skal fremlægges på den næste general forsamling til endelig godkendelse eller forkastelse.

§ 5 Generalforsamling

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år i august måned

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis formanden, 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.

Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med 2 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 7 dage før.

2. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsen, samt 2 suppleanter
  6. Valg af l revisor samt en revisorsuppleant
  7. Fastsættelse af medlemskontingent, for det næstfølgende år.
  8. Eventuelt

3. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og af stemningerne, samt en referent.

Dirigenten kan udpege stemmetællere, hvis dette skønnes nødvendigt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, og alle beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter.
Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis blot et medlem udtrykker ønske herom.
Alle medlemmer har stemmeret mod forvisning af gyldigt medlemsbevis.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Bestyrelse

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 5 medlemmer. De vælges på skift 2 og 3 personer, dog må formanden ikke være på valg efter 1 år. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Møde afholdes, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær, af næstformanden.

Ved køb, salg eller i øvrigt, når der skal tages vidt strækkende beslutninger, kræves dog underskrift af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper i forbindelse med foreningens aktiviteter.

§7 Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra l. august til 31. juli.

CMV’s bestyrelse skal anvende foreningens midler til opfyldelse af foreningens formål.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Det reviderede regnskab skal godkendes på generalforsamlingen.

§8 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes, på den ordinære generalforsamling, og er gældende for det næstfølgende medlems år.

§9 Foreningens formue

Foreningens bestyrelse skal bestræbe sig på, at oparbejde en egenkapital af en sådan størrelse, at den kan dække et eventuelt underskud fra et af foreningens arrangementer.

Bestyrelsen fastsætter egenkapitalens størrelse i overensstemmelse med den generelle prisudvikling.

Et eventuelt overskud, ud over den nødvendige egenkapital, skal bI.a. anvendes til at tilvejebringe et ekstra attraktivt repertoire af Country Musik ved foreningens arrangementer.

§10 Opløsning

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer, på en med dette formål lovlig indkaldt generalforsamling, stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer for dette.

Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til almennyttige formål og et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens revisor.

§11 Vedtægtsændring

Til ændring af disse vedtægter i øvrigt kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Således ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.august 2004